• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Методична робота

Закон "Про повну загальну середню освіту": навантаження вчителів, наповнюваність класів, відповідальність батьків, строки навчання й не тільки

Сьогодні (16.01.2020) прийнято, без сумніву, важливий для освітян закон. Тепер освітній заклад може створювати власну освітню програму. Педагогічне навантаження - 18 годин (ставка). У класі має бути не менше 5 осіб і не більше 24 (початкова освіта) та 30 (базова чи профільна освіта) (ст. 12), а інтегровані курси можуть ділитися аж на три групи не менше 8 осіб. Учителювати може будь-хто, але за умови, що має вищу освіту та/або професійну кваліфікацію й вільно володіє державною мовою (правда, якщо не мати педагогічного стажу, доведеться пройти, напевно, хоча б педагогічну інтернатуру). Батьки учнів офіційно стають учасниками освітнього процесу, мають право бути присутніми на навчальних заняттях своїх дітей, але за попереднім погодженням з керівником закладу освіти. На нас тепер покладається офіційна відповідальність за здобуття нашими дітьми повної загальної середньої освіти, а отже, до їхніх успіхів чи неуспіхів буде причетний не тільки вчитель. Ці та інші новації - у короткому огляді (увага на моментах, важливих насамперед для вчителів).
Закон України
Про повну загальну середню освіту
Стаття 4. Рівні, строки та форми здобуття повної загальної середньої освіти
2. У закладах освіти:
початкова освіта здобувається протягом чотирьох років;
базова середня освіта здобувається протягом п’яти років;
профільна середня освіта здобувається протягом трьох років.
Тривалість здобуття повної загальної середньої освіти на кожному її рівні може бути змінена (подовжена або скорочена) залежно від форми здобуття освіти, результатів навчання та/або індивідуальної освітньої траєкторії учня.
3. Повна загальна середня освіта може здобуватися за очною (денною), дистанційною, мережевою, екстернатною, сімейною (домашньою) формами чи формою педагогічного патронажу, а також за очною (вечірньою), заочною формами (на рівнях базової та профільної середньої освіти). Профільна середня освіта професійного спрямування може здобуватися за дуальною формою здобуття освіти.
Стаття 5. Мова освіти в закладах загальної середньої освіти
4. Особи, які належать до корінних народів України, мають право здобувати повну загальну середню освіту в державному, комунальному чи корпоративному закладі освіти мовою відповідного корінного народу поряд з державною мовою.
5. Особи, які належать до національних меншин України, мають право здобувати початкову освіту в державному, комунальному чи корпоративному закладі освіти мовою відповідної національної меншини поряд з державною мовою.
Стаття 9. Забезпечення рівного доступу до здобуття повної загальної середньої освіти
3. Зарахування дітей до державних, комунальних і корпоративних закладів освіти для здобуття профільної середньої освіти (академічного або професійного спрямування) відбувається на конкурсних засадах. Конкурс може не проводитися, якщо кількість поданих заяв про зарахування не перевищує загальної кількості вільних місць у відповідних класах.
Стаття 10. Організація освітнього процесу
2. На кожному рівні повної загальної середньої освіти освітній процес організовується в безпечному освітньому середовищі та здійснюється з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей, їхніх особливих освітніх потреб.
Освітній процес організовується за такими циклами:
перший цикл початкової освіти - адаптаційно-ігровий (1-2 роки навчання);
другий цикл початкової освіти - основний (3-4 роки навчання);
перший цикл базової середньої освіти - адаптаційний (5-6 роки навчання);
другий цикл базової середньої освіти - базове предметне навчання (7-9 роки навчання);
перший цикл профільної середньої освіти – профільно-адаптаційний (10 рік навчання);
другий цикл профільної середньої освіти – профільний (11-12 роки навчання).
3. Освітній процес у закладах загальної середньої освіти організовується в межах навчального року, що розпочинається у День знань - 1 вересня, триває не менше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Якщо 1 вересня припадає на вихідний день, навчальний рік розпочинається у перший за ним робочий день.
Тривалість канікул у закладах освіти протягом навчального року не може становити менше 30 календарних днів.
Стаття 12. Формування класів (груп) у закладах загальної середньої освіти
2. Кількість учнів у класі (наповнюваність класу) державного, комунального закладу освітине може становити менше 5 учнів та більше:
24 учнів, які здобувають початкову освіту;
30 учнів, які здобувають базову чи профільну середню освіту.
6. З метою забезпечення належної якості вивчення окремих навчальних предметів(інтегрованих курсів) клас державного, комунального закладу освіти може ділитися не більшяк на три групи з кількістю учнів не менше восьми осіб. Порядок поділу класів на групи під час вивчення окремих навчальних предметів (інтегрованих курсів) у державних, комунальних закладах освіти встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
Стаття 14. Забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії учня
2. Індивідуальна освітня траєкторія учня реалізується з урахуванням необхідних для цього ресурсів,наявних у закладу (закладів) освіти та інших суб’єктів освітньої діяльності, зокрема тих, що забезпечують здобуття освіти за мережевою формою здобуття освіти.
4. Учень має право на визнання закладом освіти результатів його навчання, передбачених освітньою програмою закладу освіти, що були здобуті ним шляхом неформальної та/або інформальної освіти.
Визнання таких результатів навчання учня здійснюється шляхом їх річного оцінювання та/або державної підсумкової атестації, що проводяться на загальних засадах, визначених для очної або екстернатної форми здобуття загальної середньої освіти.
Стаття 19. Учасники освітнього процесу
1. Учасниками освітнього процесу в закладах освіти є:
учні;
педагогічні працівники;
інші працівники закладу освіти;
батьки учнів;
асистенти дітей (у разі їх допуску відповідно до вимог частини сьомої статті 26 цього Закону).
3. Не можуть працювати в закладі освіти або залучатися до участі
в освітньому процесі (проведення навчальних занять, лекцій, тренінгів,
семінарів, майстер-класів, конкурсів, оцінювання результатів навчання
тощо) особи, які вчинили злочин проти статевої свободи чи статевої
недоторканості дитини або у присутності дитини чи з використанням
дитини.
Стаття 22. Педагогічні працівники
1. На посади педагогічних працівників приймаються особи, які мають педагогічну освіту, вищу освіту та/або професійну кваліфікацію, вільно володіють державною мовою (для громадян України) або володіють державною мовою в обсязі, достатньому для спілкування (для іноземців та осіб без громадянства), моральні якості та фізичний і психічний стан здоров’я яких дозволяють виконувати професійні обов’язки.
2.Педагогічні працівники державних і комунальних закладів загальної середньої освіти, які досягли пенсійного віку та яким виплачується пенсія за віком, працюють на основі трудових договорів, що укладаються строком від одного до трьох років.
Стаття 23. Педагогічна інтернатура
1. Особи, які не мають досвіду педагогічної діяльності та приймаються на посаду педагогічного працівника, протягом першого року роботи повинні пройти педагогічну інтернатуру.
Стаття 24. Робочий час та оплата праці педагогічних працівників
3. Педагогічна діяльність вчителя включає:
1) діяльність у межах його педагогічного навантаження, норма якого на одну тарифну ставку становить 18 навчальних годин на тиждень;
2) окремі види педагогічної діяльності, за які встановлюються доплати у такому співвідношенні до тарифної ставки:
а) класне керівництво у 1-11 (12) класах - 20-25 відсотків;
б) перевірка навчальних робіт учнів - 10-20 відсотків;
в) завідування:
майстернями, кабінетами інформатики - 15-20 відсотків;
кімнатами зберігання зброї, стрілецькими тирами, паспортизованими музеями – 10-15 відсотків;
структурними підрозділами закладів освіти – 25 відсотків;
навчальними (навчально-методичними) кабінетами, ресурсними кімнатами, лабораторіями, спортивними залами чи майданчиками, навчально-дослідними ділянками - 10-15 відсотків;
бібліотекою (медіатекою) або за бібліотечну роботу чи роботу з бібліотечним фондом підручників – 5-15 відсотків;
г) за роботу в інклюзивних класах (групах) - 20 відсотків;
ґ) обслуговування комп’ютерної техніки - 10-15 відсотків;
д) проведення позакласної роботи з учнями – 10-40 відсотків;
3) інші види педагогічної (навчальної, виховної, методичної, організаційної) діяльності, передбачені цим Законом та іншими актами законодавства, трудовим договором та/абопосадовою інструкцією.
За інші види педагогічної діяльності законодавством, засновником та\або закладом освітиможуть встановлюватися доплати.
За почесні, вчені, спортивні звання, наукові ступені педагогічним працівникам встановлюються доплати в розмірі 15 - 30 відсотків посадового окладу в порядку, визначеному законодавством.
Стаття 25. Права, обов’язки та відповідальність батьків учнів
1. Батьки учнів мають право бути присутніми на навчальних заняттях своїх дітей за попереднім погодженням з керівником закладу освіти.
2. На батьків учнів, а також керівників закладів освіти, які виконують обов’язки опікунів дитини у випадках, визначених законом, покладається відповідальність за здобуття ними повної загальної середньої освіти.ПОСТАНОВА КМУ № 800 від 21 серпня 2019 року Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників

wym-1569940732348


НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ КУРСІВ ЗА ВИБОРОМ ФАКУЛЬТАТИВІВ

Звичаї та обряди українського народу в контексті художньої літератури. Програма курсу за вибором для учнів 8-9-х класу загальноосвітніх навчальних закладів

Музичний світ поетичного слова. Програма курсу за вибором для учнів 8-9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів

Аналіз ліричного твору. Програма курсу за вибором для 8-9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів

Казка як епічний жанр. Програма факультативного курсу для учнів 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів

Програма факультативного курсу «Сучасне франкознавство»

Навчальна програма курсу за вибором «Українознавство» для учнів 9 класу (автор Головай І. А.)

Українська мова 5–7 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української мови

Навчальна програма з українознавства для загальноосвітніх навчальних закладів «Земля, де живем, Україною зовем» 8–11 класи

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українознавство 14 кл.

Програма курсу за вибором «Українознавство. 511 кл.

Креслення курс за вибором

Навчальна програма курсу за вибором учнів «Моя громадянська свідомість. Запобігання корупції» для учнів 911-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (17 годин)

Російська мова. 511 класи. Факультативний курс для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою (за новим Державним стандартом)

Російська мова. 511 класи. Факультативний курс для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою

Російська мова. Курс за вибором для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою

Спецкурс «Єврейська література» для учнів 811 класів

Проектування та конструювання об'єктів техніки 11 клас (Профільний рівень)Положення про Сертифікацію педагогічних працівників wym-1547479143762«Метод шести капелюхів» wym-1546440656782Кiлькiсть переглядiв: 1421

Коментарi